Kontrollansvarig

Kontrollansvarig benämndes tidigare som Kvalitetsansvarig enligt PBL, men efter 2011-05-02 då vi fick en ny plan- och bygglag här i Sverige så byttes benämningen till Kontrollansvarig enligt PBL.

I samband med den nya lagen så förändras även till viss del KA:s roll i projekten, denne skall nu ha ett större engagemang i respektive projekt än tidigare. Några av förändringarna är att en mer omfattande kontrollplan skall uppföras, samt medverkan vid myndighetsbesök såsom kommunens/byggnadsnämndens arbetsplatsbesök och slutsamråd.

KA skall vara certifierad för att kunna åta sig uppdraget och tillse att beslutad kontrollplan från tekniskt samråd och givet bygglov följs. KA skall inte leda arbetet i sig, utan dennes uppgift är att se till att utförda arbeten uppfyller myndighetskraven genom att dokumenterade kontroller utförs och verifieras av respektive projektör och entreprenör, kontroller skall tillse att kontrollpunkter i kontrollplanen uppfylls. Med dokumenterade kontroller menas egenkontroller, intyg och protokoll från provningar som täthetsprovning av im- och rökkanal, isolationsmätning el, vvs-provningar o.s.v.

KA skall efter slutförda arbeten utföra en slutredovisning gentemot kommunen/byggnadsnämnden och anmäla att byggherren uppfyllt sin kontrollplan och givet bygglov. Därfefter skall kommunen/byggnadsnämnden utfärda ett slutbevis vilket är en värdehandling.

Byggkonsultgruppens KA har de certifikat, kompetens och erfarenhet som krävs för dessa uppdrag. Vi ser även rådgivning till våra beställare som en del i tjänsten. I vårt grundutförande ingår upprättande av kontrollplan, medverkan vid tekniskt samråd och myndighetsbesök (byggnadsnämnden) på arbetsplatsen samt fyra stycken platsbesök under arbetets gång. Platsbesöken utförs efter överenskommelse med byggherren.

Pris inkl moms: 29 500 kr

BOKNING/OFFERT