livingroom

Entreprenadbesiktning
Entreprenadbesiktning utförs t.ex. när du bygger nytt hus, renoverar ditt kök eller våtrum och du har en eller flera motparter (d.v.s. entreprenör/beställare) Om part (beställare/entreprenör) önskar, görs en besiktning för att utreda huruvida arbetet är utfört enligt ert avtal/kontrakt. Besiktningsmannen skall noggrant beakta såväl beställarens som entreprenörens intressen vid besiktningen och skall således iaktta objektivitet vid utförandet av uppdraget.

Byggkonsultgruppens besiktningar utförs helt opartiskt enligt gällande branschregler och allmänna bestämmelser såsom AB 04, ABT 06, ABS 09 samt konsumentjänstlagen.

Besiktningsuppdrag sker med kallelser till berörda parter, besiktning på plats, därefter distribueras ett skriftligt utlåtande ut till parterna. Det finns olika former av besiktningar beroende i vilket skede av entreprenaden som berörs.

BOKNING/OFFERT

Förbesiktning (FB)
Part (beställare/entreprenör) får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt efter färdigställande av entreprenaden eller som tas i bruk före färdigställande eller om några särskilda skäl föreligger.

Pris inkl moms: 5 500 kr

BOKNING/OFFERT

Kontrollbesiktning (KB)
Kontrollbesiktning utförs ca två veckor innan planerad slutbesiktning. Här noteras enbart datum, närvaro och felnoteringar, i övrigt samma kriterier som en slutbesiktning. Tanken med den här typen av besiktning är att klargöra alla eventuella fel så att de kan avhjälpas innan slutbesiktning.

Pris inkl moms: 5 500 kr

BOKNING/OFFERT

Slutbesiktning (SB)
Slutbesiktning utförs vid färdigställd entreprenad om någon part önskar det.

Beställare skall om inget annat mellan parter avtalats utse besiktningsman, och entreprenören skall i god tid innan avslutade arbeten underrätta beställare/konsument när arbetena beräknas vara klara. Beställare skall då skyndsamt utse besiktningsman, om beställare ej utser besiktningsman kan entreprenör göra det.

Slutbesiktning startar med försammanträde där besiktningsmannen bland annat går igenom egenkontroller, provningar och dokumentation. Besiktningen avslutas med slutsammanträde där besiktningsmannen meddelar om entreprenaden är godkänd eller ej. (Del/ar av entreprenaden kan vid slutbesiktning undantas och är då föremål för kompletterande slutbesiktning, KSB, pris offereras separat)

Pris inkl moms: 7 500 kr

BOKNING/OFFERT

Ny Slutbesiktning
Om entreprenaden blir underkänd föreskrivs en ny slutbesiktning, entreprenören skall efter avhjälpande av fel meddela att nyslutbesiktning kan göras Ersättning av till besiktningsmannen bekostas av entreprenören. Faktura går till beställaren där besiktningsmannen har sitt avtal, beställare reglerar därefter kostnaden med entreprenören. Ny slutbesiktning har i övrigt samma förfarande som slutbesiktning.

Pris inkl moms: 7 500 kr

BOKNING/OFFERT

Efterbesiktning (EB)
Om part önskar kan efterbesiktning påkallas. Vid efterbesiktning kontrolleras om felnoteringar från slutbesiktning är fackmässig avhjälpta. Nya fel tas inte upp vid efterbesiktning, däremot noteras eventuella följdfel från avhjälpandet. Om fel i större omfattning kvarstår skall entreprenören bekosta ersättningen till besiktningsmannen i annat fall av påkallande part.

Pris inkl moms: 5 000 kr

BOKNING/OFFERT

Särskild besiktning (SÄB)

Särskild besiktning kan påkallas efter entreprenadtidens utgång för fel som inte upptäckts vid slutbesiktning och därefter framträtt. eller för fel som påtalats av beställaren vid slutbesiktningen. Besiktningen skall påkallas utan dröjsmål och bekostas av påkallande part.

Pris inkl moms: 7 500 kr

BOKNING/OFFERT

§59-besiktning, 2-årsbesiktning, Garantibesiktning (GB)
Som ni ser har den här typen av besiktning många olika benämningar.

Besiktning skall utföras inom 24 månader från datum av godkänd slutbesiktning eller om slutbesiktning inte utförts, inom 24 månader efter avslutat arbete. Vid den här typen av besiktning undersöks enbart nya fel som uppstått under garantitiden/reklamationsfristen, exempel på ett sådant fel är torksprickor i vägg- och takvinklar.

Pris inkl moms: 5 600 kr

BOKNING/OFFERT

Överbesiktning
Om någon part är missnöjd med utförd besiktning kan överbesiktning påkallas vilket skall göras inom fyra veckor från det att parter tillhandahållit utlåtandet för utförd besiktning Vid överbesiktning prövas de noteringar som part är missnöjd med alternativt besiktningen i sin helhet, överbesiktningens utlåtande ersätter det tidigare utlåtandet. Vanligaste förfarandet är att parter gemensamt utser besiktningsman.

Pris inkl moms: 9 000 kr

BOKNING/OFFERT

Våra priser är beräknade på:

  • Småhus/enbostadshus upp till 250 kvm
  • Besiktning på plats upp till 2 tim
  • Resor upp till 10 km
  • Utskick av kallelse och skriftligt utlåtande till berörda parter

 

BOKNING/OFFERT